Południowowielkopolski Klaster Energii

Klaster Energii

Obszarem działalności obejmuje część Powiatu Kaliskiego,
a w szczególności Gminę Opatówek, Szczytniki,
Godziesze Wielkie oraz Brzeziny.

Celem strategicznym, który przyświecał interesariuszom w momencie powołania Klastra Energii było osiągnięcie samowystarczalności energetycznej regionu.

Osiągnięcie wspomnianego celu sprzyjać ma:

– Promowanie gospodarki niskoemisyjnej,
– Poprawa efektywności energetycznej,
– Promocja oraz rozwój energii ze źródeł odnawialnych,
– Redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza,
– Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Klaster, obok rozwoju źródeł wytwórczych OZE podejmuje również działania na rzecz wdrożenia na terenie regionu efektywnego wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych służących produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, poprawy efektywności energetycznej w tym również rozwoju efektywnych systemów ciepłowniczych, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, wdrażania technologii magazynowania energii oraz ograniczania emisji pochodzącej z transportu poprzez kreowanie i wdrażanie przedsięwzięć z zakresu zwiększenia podaży paliw alternatywnych ze szczególnym naciskiem na rozwój elektromobilności.

Aktualności

Południowowielkopolski Klaster Energii

W dniu 17 sierpnia 2023 r. zostało podpisane cywilnoprawne porozumienie na mocy, którego do życia został powołany Południowowielkopolski Klaster Energii. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele Gmin wchodzących w skład Rady Założycielskiej wraz z wyznaczonymi pracownikami oraz przedstawiciele Koordynatora Pan Piotr Kęszka – specjalista z zakresu rynku energii oraz obsługi energetycznej Gmin oraz Pan Jarosław Gryza- specjalista z zakresu funkcjonowania klastrów energii.

Program Dotacyjny

W dniu 19.09.2023 Południowowielkopolski Klaster Energii przystąpił do programu dotacyjnego organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach działania B2.2.2 na działania przedinwestycyjne wspierające rozwój OZE w społecznościach energetycznych. Projekty ujęte we wniosku wynikały z opracowanej Koncepcji Rozwoju Klastra do roku 2030.

Przewodniczący Rady Klastra

Na pierwszym posiedzeniu Rady Klastra na mocy uchwał został powołany przewodniczący Rady Klastra w osobie Burmistrza Gminy Opatówek Pana Sebastiana Wardęckiego. Zatwierdzona została również funkcja koordynatora, którą pełnić będzie Energia Centrum.

Strategia Klastra

Strategia Rozwoju Południowowielkopolskiego Klastra Energii została przyjęta na mocy uchwały Rady Klastra 4/2023 w dniu 11.09.2023 r.
Dokument strategii stanowi część planu transformacji energetycznej regionu objętego koncepcją tj. gminami Opatówek, Szczytniki, Godziesze Wielkie, Brzeziny oraz otoczeniem biznesu. Dokument zawiera opis aktualnego otoczenia prawnego, w którym będzie funkcjonował Południowowielkopolski Klaster Energii, jego cele, bilans energii, projekty związane z rozwojem OZE oraz koncepcję rozwoju klastra w dążeniu do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii, której celem jest osiągnięcie w jak największym stopniu efektu samowystarczalności energetycznej wykorzystując lokalny potencjał.

Członkowie

Członkami Południowowielkopolskiego Klastra Energii
jest Rada Założycielska:
1. Gmina Opatówek;
2. Gmina Szczytniki;
3. Gmina Godziesze Wielkie;
4. Gmina Brzeziny;
5. Energia Centrum Piotr Kęszka.

Członkami, którzy przystąpili do klastra na mocy deklaracji
zatwierdzonych uchwałą Rady Klastra są:
1. Colian Sp. z o.o.;
2. Agro-Wind Zbigniew Krzywda;
3. Zakład Elektrotechniczny „Electrotechnical Institution” Ryszard Światły;
4. Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Krzysztof Leszka;
5. P.H.U.P. Dajano Jacek Nogaj.

Struktura funkcjonowania Południowowielkpolskiego Klastra Energii

Przewodniczący Rady Klastra:

Pan Sebastian Wardęcki
Burmistrz Gminy Opatówek

Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek

Koordynator Klastra:

Energia Centrum
ul. Wyszyńskiego 4/29
62-800 Kalisz
kontakt@energiacentrum.pl

Biuro Klastra:

Urząd Miejski Gminy Opatówek
Pl. Wolności 14
62-860 Opatówek